• Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

    • Zarządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski: [pobierz]

    Z dniem 4 marca 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski.

    Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.

    Jak zgłosić kandydaturę?

    Rodzic musi:

    1. Wejść na stronę: www.um.gorzow.pl

    2.  Wybrać zakładkę  e-urząd

    3. Wybrać zakładkę Edukacja - Nabór do Szkół Podstawowych

    4. Następnie wybrać zakładkę „Zgłoś kandydaturę”.

     

    Informacje ogólne

    Do klas I przyjmowane są:

       • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym.

    Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem
    tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

    Do szkoły z obwodu dzieci są przyjmowane na podstawie ZGŁOSZENIA

    ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowejDo zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata.

    Do szkoły spoza obwodu dzieci przyjmowane są na podstawie WNIOSKU

    1. Do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, gdy dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria. Wniosek należy wypełnić w systemie elektronicznym wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru, można wybrać maksymalnie trzy szkoły.

    Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

    KRYTERIA

    Należy spełnić kryteria ustawowe i dodatkowe:

    - ustawowe:

    - wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

    - niepełnosprawność kandydata

    - niepełnosprawność jednego z rodziców,

    - niepełnosprawność obojga rodziców,

    - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

    - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

    - objęcie kandydata pieczą zastępczą

     

    - dodatkowe:

               

    Lp.  

    Kryterium

    liczba pkt

    1.

    kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny
    w preferowanej szkole podstawowej 

     25

    2.

    miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

     20

    3.

    kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

    15

    4.

    w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka,  wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

    10

     Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w pkt 1,3,4 są oświadczenia rodzica, a w pkt 2 zaświadczenie z zakładu pracy dołączone do wniosku.                                       
    Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej.

     

    Szkoły z oddziałami integracyjnymi:

    1. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki,
    2. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi
     im. Arkadego Fiedlera,
    3. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego,
    4. Szkoła Podstawowa nr  20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte,
    5. Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi
     im. Orląt Lwowskich.

     

     

     

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

     

     

    Lp.

     

    Rodzaje czynności

    Termin postępowania rekrutacyjnego

     

    rozpoczęcie

    zakończenie

     

     

    1

    Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców.

    Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków kandydatów ubiegających się do szkoły. Przyjmowanie wydrukowanych zgłoszeń w placówce obwodowej lub wniosków wraz załącznikami w placówce pierwszego wyboru.

     

     

     

    04.03.2024 r.

     

     

    03.04.2024 r.

     

    2

     

    Weryfikacja wniosków.

     

     

    08.04.2024 r.

     

    16.04.2024 r.

     

    3

    Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     

     

    22.04.2024 r.

    godz. 14.00

     

    4

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     

     

    23.04.2024 r.

     

    13.05.2024 r.

    do godz.14.00

     

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     

     

    20.05.2024 r.

    godz. 14.00

     

    OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA - załącznik nr 3  [pobierz]

    OŚWIADCZENIE załącznik nr 4 - potwierdzenie woli zapisu [pobierz]